Scanporten Logo

Kundesenter

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven §15 første ledd).

Last ned angrerettskjema

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til avbestilling av varen i tiden før varen mottas.
Avbestilling innebærer at du slipper å betale kjøpesummen, men du må som hovedregel dekke et eventuelt tap som selger lider ,pga. avbestillingen. Hvis ikke annet er avtalt skal kjøper dekke portoomkostningene.

Har du allerede overtatt varen, er utgangspunktet at du ikke kan avbestille. Det betyr altså at du må betale kjøpesummen, selv om du ikke ønsker å beholde varen. Unntak gjelder hvis:

vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, senest 14 dager ette varen er mottatt (dette er bare aktuelt hvis kjøpet har skjedd utenfor butikk eller annet fast utsalgssted)
du har avtalt særskilt tilbakeleveringsrett med selger (for eksempel deponering, hjemlån, kjøp på prøve)
du har avtalt bytterett med selger. Hvis varen skal byttes dekker kjøper utlegg for porto.

Offentlige og private bedrifter kan også angre kjøpet men må da betale 30 % av varens verdi i returavgift.
Spesialbestilte varer og varer som normalt ikke lagerføres kan ikke returneres.

Scanporten AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Scanporten AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Scanporten AS, står ikke Scanporten AS ansvarlig for å dekke utgiftene.

Scanporten AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Scanporten AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Scanporten AS kontroll, og som Scanporten AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Scanporten AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Scanporten AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Scanporten AS forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Er Scanporten AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den – som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Scanporten AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Garasjeporter produsert av Scanporten AS har 10 års garanti for regnet fra kjøpsdato, dette omfatter sikker funksjon av porten.
Øvrige deler som løpehjul, trinser, vaiere, hengsler og fjærer har 5 års garanti.

Klima kan påvirke farge over tid, og vi garanterer portens originalfarge i 1 år. På Lakkerte porter (unntatt RAL 9010/9016) gis det 2 års garanti mot rust og avflassing. Plassering nærmere enn 500m fra kystlinjen vil påvirke produktets garanti.

Sommer / Aperto har 5-års garanti fra kjøpsdato. Håndsendere og annet tilbehør har 1-års garanti.
Øvrige produkter: se egne garantivilkår eller kontakt ordrekontoret.

Scanporten AS garanterer kun for reklamasjoner som oppstår ved normal og riktig bruk. Garantien omfatter ikke feil som forårsakes av mangelfullt vedlikehold, feilaktig montering eller normal slitasje.
Garantiansvaret omfatter ikke følgeskader overfor tredjepart, personer eller gjenstanders som blir skadet ved evt. brudd eller brekkasje på produkter levert eller produsert av Scanporten AS.
Garantien gjelder kun hvis gyldig kvittering fremvises.

Den som er registrert som kunde hos Scanporten AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Scanporten AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Scanporten AS side.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og valutakursendringer.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt varen forlater vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Utsendt tilbud fra Scanporten AS har en gyldighet på 14 kalenderdager, om ikke annet er oppgitt.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil både på nett og i trykte medier.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Scanporten AS side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Før feil meldes til Scanporten AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens- eller befrakters side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer eller er iht. slik Scanporten AS har beskrevet at det skal gjøre/være, må kunden melde dette skriftlig til Scanporten AS slik at Scanporten AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Ved f.eks feil på portstørrelse, eller estetiske mangler skal produktet eller installasjon stanses frem til Scanporten AS har redegjort for løsning eller avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Scanporten AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Scanporten AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt evt. frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.